ضیافت
dateشروع طرح از: 24 تیر 1394
dateجمع آوری کمک های نقدی تا: 31 تیر 1394
dateپایان طرح تا: 08 مرداد 1394
doمقدار پیشرفت طرح: %100
dateبازدید از این طرح: 3,070

کودکان معصوم و خانواده های محروم این شهر ، رمضان امسال نیز با همراهی خیرین بزرگوار ، عشق و امید را در دلشان حس کردند...

ضیافت3 با افتخار به پایان رسید

امسال هم با دست پر به دیدنشان خواهیم رفت...

خرید برنج و ماکارونی برای کودکان معصوم و فقیر شهرمان...

ما دست همت به زانو زدیم، تا به یاری آنکه نفس میبخشد بتوانیم گوشه ای از راه مولایمان علی (ع) را ادامه دهیم و سفره ی محرومان را اندکی صفا ببخشیم...

در این طرح هزینه فطریه و کفاره جمع آوری و در هفته اول مرداد با مبالغ جمع آوری شده برنج و ماکارونی خریداری شده و به دست کودکان محروم خواهد رسید...

 

دستانتان پرتوان

قدمهایتان استوار

 

ای که دستت میرسد

کاری بکن...


بازگشت...