همشاگردی سلام ۵
dateشروع طرح از: 05 شهریور 1397
dateجمع آوری کمک های نقدی تا: 20 شهریور 1397
dateپایان طرح تا: 23 شهریور 1397
doمقدار پیشرفت طرح: %100
dateبازدید از این طرح: 2,154

این روزهای رو به خنکای شهریور
که برای فرزندمان
کیف و لوازم تحصیل می گیریم
کودکان چشم انتظار کار را
از یاد نبریم
سال تحصیلی آنها نیز
در خانه های علم
مهرماه و همزمان با کودکان ما
آغاز میشود ...

با پرداخت هر مبلغی
به حساب سفیران زندگی
می توانیم نوشت افزار
یک کودک دیگر را برایش مهیا کنیم
و لبخند شادمانی اش را
پشت نیمکت های مدرسه ببینیم
سفیران زندگی مستقیما
کمک های شما رابه ۱۷۰ کودک نیازمند
در محل تحصیلشان می رسانند


نیت کنید و
دست همراهی و مهرتان را
روی شانه ی یک کودک نیازمند
 بگذارید و در روشنای آینده ی او سهیم باشید

شمانیز یک سفیر زندگی باشید

6037697424988787
فریبا نوری اعتماد
بانک صادرات


بازگشت...