عیدانه ی دو تمام شد ... date.png 05 فروردین 1393 date.png بازدید: 7,576

عیدانه ی دو ...تمام شد ...

یک قدم دیگر در موسم نوروز به بلندای مهربانی...

و راستش را بخواهی حالا معنای خیلی چیزها را بهتر می دانیم ...

معنای نگاه خسته ی یک پیرمرد خمیده را در کناردیوارهای کاه گلی که اسمشان شده بود خانه

وقتی نگاه به زمین و دل به آسمان سبد احتیاجاتش را می برد ...

و ترجمه ی لبخند شیرین پیرزنی که وقتی بسته ی کالایش را می گرفت

به لحظه ی پیوستن به خانواده اش با دست پر فکر می کرد !

باید می دیدی زنی را که بر سر تپه ای از خاک در میانه ی روستا دست بر پیشانی در زاویه ی خورشید

به نظاره ی لطف خدا و مهربانی مردمش لبخند می زد ....

عیدانه ی دو تمام شد ...

و ما لحظه لحظه در انجام آن از خیرین همراه و بزرگوارمان یاد کردیم

و از سعادتی که خدا به همه ی ما داده بود ...

عیدانه دو تمام شد ....و ما با ز لبخندهایی واقعی بر لبها نشاندیم !

پایان


انجمن سفیران زندگی
زمستان 92 بهاران 93

بازگشت...